Archief voor ‘Geen onderdeel van een categorie’ Categorie

Kinderbijslag in Nederland | door Beyza Sayar

Posted by

Wie in Nederland kinderen jonger dan achttien jaar in huis heeft, heeft recht op kinderbijslag. Kinderbijslag is financiële steun van de overheid om bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud. Hieronder worden de belangrijkste punten van kinderbijslag in Nederland besproken.

Wie heeft recht op kinderbijslag?
Ouders of voogden van kinderen tot achttien jaar oud hebben recht op kinderbijslag. Iedereen die in Nederland woont of werkt en een kind verzorgt, heeft hier recht op. Dat betekent dat ook als u voor adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen zorgt alsof het uw eigen kinderen zijn, u in veel gevallen recht heeft op kinderbijslag. Wanneer uw kind achttien jaar wordt, stopt de kinderbijslag vanzelf. Om kinderbijslag te krijgen, moet er door de ouder of verzorger aan de volgende voorwaarden worden voldaan. De ouder of verzorger krijgt, behoudens enkele uitzonderingen, kinderbijslag indien diegene:

  • Verzekerd is bij de AKW. Iedereen die in Nederland woont, is verzekerd. Iemand die niet in Nederland woont maar hier wel werkt, kan ook verzekerd zijn;
  • Eén of meer kinderen heeft die jonger dan achttien jaar oud zijn;
  • Het kind verzorgt of onderhoudt.

Voor adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen waarvoor u zorgt, zijn er een aantal uitzonderingen waarbij u mogelijk geen recht heeft op kinderbijslag. Om te controleren of u kinderbijslag kunt aanvragen, heeft de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) een beslisboom op hun website geplaatst. Deze kunt u hier raadplegen.

Hoe hoog is de kinderbijslag?
Het bedrag van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind, dus niet van uw inkomen. In 2023 krijgen kinderen tot vijf jaar een geldbedrag van €269,76,- per kwartaal. Bij kinderen van zes tot elf jaar is dat € 327,56,- per kwartaal en een kind van twaalf tot zeventien jaar € 385,37,- per kwartaal. Het kan ook voorkomen dat u recht heeft op een aanvullende toeslag naast de kinderbijslag, wanneer u bijvoorbeeld een alleenstaande ouder bent of wanneer uw kind een beperking heeft.

Hoe vraag ik kinderbijslag aan?
Als u in aanmerking komt voor kinderbijslag kunt u deze aanvragen bij de SVB. Dit kan vanaf het moment dat u verneemt dat u een kind krijgt. De SVB stuurt dan een aanvraagformulier naar u op. Na het invullen en indienen van de aanvraag neemt SVB binnen enkele weken contact met u op. Indien u een pleegouder bent, kunt u voor de kosten van het verzorgen van uw pleegkind ook een vergoeding krijgen. Deze vergoeding kunt u aanvragen bij de organisatie die uw pleegkind bij u heeft geplaatst.

Kinderbijslag is dus een financiële bijdrage van de staat om de opvoeding en verzorging van een kind te bekostigen. Als ouder of verzorger heeft u in ieder geval recht op kinderbijslag als uw kind jonger is dan achttien jaar en bij u in Nederland woont. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Om kinderbijslag te krijgen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Als u denkt in aanmerking te komen voor kinderbijslag, kunt u zich wenden tot de SVB.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft over uw kinderbijslag of anderszins, schroom dan niet om langs te komen tijdens het spreekuur op dinsdag- of donderdagavond van 19:30 tot 20:45 uur. Onze juridisch adviseurs helpen u graag verder.

Mag ik werken naast mijn WIA-uitkering? | door Esmee van Gestel

Posted by

Een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is een inkomen bij gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid. U kunt aanspraak maken op deze uitkering als u na twee jaar ziekte nog niet (volledig) kunt werken. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de IVA- en de WGA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken en er een kleine kans is op herstel. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Deze uitkering en kunt u krijgen als u nu of in de toekomst weer volledig of gedeeltelijk kunt werken. Voor welke uitkering de werknemer in aanmerking komt – IVA of WGA –, hangt af van de vraag hoeveel hij nog kan werken.

Inkomsten uit arbeid tijdens een IVA-uitkering
Indien een werknemer 80% tot 100% arbeidsongeschikt is, ontvangt hij een IVA-uitkering. Bij een IVA-uitkering is er geen vast bedrag vastgesteld wat je met werken mag verdienen. Alle inkomsten die de werknemer verdient, moet de werknemer doorgeven aan het UWV. Van dit bedrag wordt 70% ingehouden op de IVA-uitkering. Aan de hand van een voorbeeld wordt dit stapsgewijs toegelicht.

  • Stel de werknemer ontvangt een IVA-uitkering van € 1.600,- per maand.
  • De inkomsten die de werknemer verdient met werken zijn € 400,- per maand.
  • 70% van de verdiensten wordt ingehouden op de IVA-uitkering. Rekensom: 0,7 x € 400,00 = € 280,00.
  • € 1.600,00 – € 280,00 = € 1.320,00.

Het UWV betaalt de werknemer een uitkering van € 1.320,00. Indien u hier het bedrag van € 400,- aan verdiensten bij optelt, heeft de werkgever in totaal € 1.720,- ten opzichte van € 1.600,- zonder werken. Het UWV beoogt met deze regeling te bevorderen dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten toch aan het werk gaan waar mogelijk.

Inkomsten uit arbeid tijdens een WGA-uitkering
Is de werknemer minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, dan ontvangt de werknemer een WGA-uitkering. In dit geval mag de werknemer maximaal 65% van het laatstverdiende loon bijverdienen. Gaat de werknemer meer dan 65% van het laatstverdiende loon verdienen, dan stopt de uitkering automatisch na een jaar vanaf de datum dat de werknemer meer dan 65% is gaan verdienen. Verdient de werknemer minder dan 65% van het laatstverdiende loon, dan wordt de uitkering niet beëindigd. In dit geval wordt er per maand bekeken of de werknemer een gedeelte moet terugbetalen op de uitkering.

Inkomsten doorgeven aan het UWV
Besluit de werknemer om bij een werkgever te gaan werken naast de WIA-uitkering, dan is de werknemer te allen tijde verplicht om de inkomsten door te geven aan het UWV. Alle bijverdiensten (betaald en onbetaald) moeten namelijk worden doorgegeven aan het UWV. Indien de werknemer de bijverdiensten niet op tijd (binnen één week) doorgeeft, kan de werknemer een boete krijgen van het UWV. Het boetebedrag kan maximaal 100% zijn van het teveel betaalde bedrag aan uitkering. Daarnaast moet de werknemer het teveel ontvangen bedrag aan uitkering terugbetalen aan het UWV.

Heeft u nog verdere vragen over inkomsten uit arbeid tijdens een WIA-uitkering? Schroom niet om langs te komen tijdens het spreekuur op dinsdag- of donderdagavond van 19:30 tot 20:45 uur. Onze juridisch adviseurs helpen u graag verder.

Een rechtsverhouding aangaan: alles over handelings(on)bekwaamheid | door Nour-Eddine Chamlal

Posted by

In beginsel is een minderjarige, iemand jonger dan 18 jaar, handelingsonbekwaam. Iemand van 18 jaar of ouder daarentegen is meerderjarig en in beginsel volgens de wet handelingsbekwaam. Dat betekent dat deze persoon zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten en daar ook verantwoordelijk voor is. Een rechtshandeling is een feitelijke handeling die een natuurlijk persoon, zoals jij en ik, of een rechtspersoon, vaak een bedrijf, uitvoert met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen. Een rechtsgevolg is een gevolg dat door het recht aan bepaalde handelingen (of feiten) wordt verbonden. Bij het aangaan van rechtshandelingen kunt u denken aan het kopen van een product, het aangaan van een contract, trouwen, een lening afsluiten enzovoorts.

Vernietigbaarheid bij handelingsonbekwaamheid
Een handelingsonbekwaam persoon mag niet zomaar optreden in het recht. Doet hij dit wel, dan is de rechtshandeling die is verricht vernietigbaar. Voor het inroepen van vernietigbaarheid is een handeling vereist. Dit betekent dat een vernietigbare rechtshandeling geldig is totdat deze wordt vernietigd. Als de rechtshandeling is vernietigd, betekent dit dat deze juridisch nooit heeft bestaan. Het gevolg dat het recht aan de handeling heeft verbonden, verdwijnt dan. Dit komt doordat vernietiging terugwerkende kracht heeft.

Handelingsonbekwaamheid bij meerderjarigen
Er zijn verschillende situaties waarin volwassen personen niet in staat zijn om hun eigen belangen goed te behartigen. Zij hebben moeite om de consequenties van hun beslissingen te begrijpen en kunnen daardoor niet altijd de meest geschikte beslissingen nemen. Dit kan het geval zijn bij mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis, verslavingsproblemen et cetera. Als zij in een dergelijke situatie onder curatele gesteld worden, dan zijn zij automatisch handelingsonbekwaam. Alle rechtshandelingen die zij dan verrichten zonder toestemming van de curator, kunnen ongedaan worden gemaakt (vernietigd worden).

Beschermingsmechanisme
Handelingsonbekwaamheid is een soort beschermingsmechanisme om kwetsbare personen, zoals minderjarigen, te beschermen in het rechtsverkeer. Deze personen zijn door hun leeftijd of beperking niet in staat om de gevolgen van hun handelingen te overzien.

Indien u vragen heeft over mogelijke handelingsonbekwaamheid of anderszins, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

 

Ontbinding voorlopige koopovereenkomst van een onroerende zaak | door Debby van Meel

Posted by

Een voorlopige koopovereenkomst is een contract dat gesloten wordt voor de aankoop van een onroerende zaak, zoals een stuk grond of een woning. Het contract wordt getekend voorafgaand aan de overdracht bij de notaris. Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft de koper drie dagen wettelijke bedenktijd om de koopovereenkomst te kunnen ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Daarnaast kunnen in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden worden opgenomen. De koopovereenkomst kan na de drie dagen wettelijke bedenktijd ontbonden worden door binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen aan de ontbindende voorwaarden. Het is in beginsel alleen mogelijk om onder de koopovereenkomst uit te komen door gebruik te maken van de drie dagen wettelijke bedenktijd of door een beroep te doen op de ontbindende voorwaarden binnen de daarvoor gestelde termijn. Daarnaast kan een koopovereenkomst ook ontbonden worden indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming.

Ontbinding: boeteclausule
Een koopovereenkomst kan wettelijk beëindigd worden als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij. De verkoper schiet bijvoorbeeld tekort als zij de verkochte onroerende zaak niet opleveren. De koper schiet tekort wanneer zij de onroerende zaak niet kopen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de akte niet wordt gepasseerd of de koopsom niet wordt betaald. Als een van de partijen tekortschiet, kan de andere partij een redelijke termijn stellen om de overeenkomst alsnog na te komen. Komt de wederpartij de overeenkomst alsnog niet na, dan is diegene in verzuim en is er mogelijk een boete verschuldigd.

Ontbindende voorwaarden
Partijen kunnen overeenkomen dat er ontbindende voorwaarden worden opgenomen in de koopovereenkomst. Wanneer een gebeurtenis, zoals opgenomen in de ontbindende voorwaarden, zich voordoet, vervalt de verplichting tot koop. Ontbindende voorwaarden zijn bijvoorbeeld: voorbehoud van financiering, voorbehoud van een bouwkundige keuring of voorbehoud van het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Termijn
Door het zetten van een handtekening onder de (voorlopige) koopovereenkomst, is de koop zo goed als definitief. Nadat de drie dagen wettelijke bedenktijd voorbij zijn, moet er echt een goede reden zijn om de koop te ontbinden. De situaties genoemd in dit artikel zijn daar een voorbeeld van. De koper doet een beroep op de ontbindende voorwaarde bij de verkoper of diens makelaar. De termijn voor het doen van een beroep op de ontbindende voorwaarden is vastgelegd in de overeenkomst.

Indien u meer informatie wenst te krijgen over het ontbinden van een voorlopige koopovereenkomst, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Veertien dagen retourrecht! Maar niet altijd… | door Floraine Kees

Posted by

In Nederland hebben consumenten die een product of dienst online hebben gekocht het recht om deze binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren. We noemen dit het retourrecht. Het doel van het retourrecht is om consumenten te beschermen tegen het kopen van producten die niet aan hun verwachtingen voldoen en om ervoor te zorgen dat ze hun geld terug kunnen krijgen als ze niet tevreden zijn. Er gelden echter enkele uitzonderingen op dit retourrecht, waardoor het in sommige situaties niet mogelijk is om een product of dienst te retourneren. Dit artikel bespreekt een aantal van deze uitzonderingen.

Op maat gemaakte of aangepaste producten
Er geldt een uitzondering op het retourrecht voor producten die op maat zijn gemaakt of zijn aangepast aan de wensen van de consument. Als dit soort producten worden geretourneerd, kunnen deze niet meer aan een ander verkocht worden omdat het product zo specifiek is afgestemd op de wens van de eerste consument. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een op maat gemaakte inbouwkast of een gepersonaliseerd product.

Bederfelijke of snel verouderende producten
Een tweede uitzondering is van toepassing op producten die snel bederven of verouderen, zoals voedsel of bloemen. In deze gevallen kan de consument het product niet terugsturen, omdat het door de beperkte houdbaarheidsdatum niet langer kan worden verkocht.

Hygiënische producten met verbroken verzegeling
Een derde uitzondering op het retourrecht is van toepassing op producten die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd. Het gaat dan om producten zoals oorbellen, piercings, ondergoed of badkleding. Dit komt omdat deze producten persoonlijk van aard zijn en niet opnieuw kunnen worden verkocht zonder besmetting. Dit geldt alleen als de verzegeling verbroken is. Als u dus een dergelijk product wilt retourneren zonder dat de verpakking opengemaakt is, is dat wel toegestaan.

Producten die snel beschadigen
Ook bestaat er een uitzondering voor producten die snel kunnen slijten of beschadigen door gebruik, zoals kleding of schoenen. Deze uitzondering is voor de consument vaak wel bekend. Als u kleding of schoenen gebruikt voordat u deze retourneert, mag de verkoper uw retour (deels) weigeren. Als de producten in waarde zijn verminderd door het gebruik ervan, mag de verkoper uw retour aannemen, maar de waardevermindering aan u doorberekenen.

Diensten waarvan de uitvoering binnen 14 dagen begint
Het retourrecht kan ook worden uitgesloten voor diensten waarvan de uitvoering begint voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het boeken van een hotelkamer of het bestellen van een maaltijd in een restaurant.

Het is voor de consument dus belangrijk om voor een aankoop na te gaan of het product geretourneerd kan worden. Het retourrecht van veertien dagen geldt niet voor alle producten. Zodoende kan een verkoper een retour weigeren, waardoor u als consument geen recht heeft op teruggave van uw geld.

Indien u twijfelt of u een product kunt retourneren, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

 

Non-actiefstelling door uw werkgever | door Rapina Pararajasingam

Posted by

Een werkgever kan een werknemer op non-actief zetten, maar niet iedere werknemer zit hierop te wachten. Wilt u weten wat u kunt doen tegen een non-actief stelling (schorsing)? Lees dan snel verder!

Indien een werknemer op non-actief wordt gezet, betekent dit dat een werknemer voor een bepaalde periode niet mag komen werken. Er is echter nog wel sprake van een arbeidsovereenkomst waardoor de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon. De duur van een non-actiefstelling staat niet vast, maar wordt soms wel opgenomen in de cao.

Redenen voor non-actiefstelling
Een werkgever kan een werknemer op non-actief zetten indien hij hiervoor een gegronde reden heeft. Redenen voor non-actiefstelling kunnen zijn een verstoring van de arbeidsrelatie, boventalligheid door reorganisatie, onderzoek naar het gedrag van de werknemer, et cetera. De non-actiefstelling dient samen met de reden van non-actiefstelling door de werkgever schriftelijk te worden medegedeeld aan de werknemer.

Niet eens met de non-actiefstelling
Het is mogelijk dat een werknemer voor zijn gevoel onterecht op non-actief is gesteld. De werknemer kan een bezwaar indienen wanneer hij het niet eens is met de non-actiefstelling. Het bezwaar wordt schriftelijk naar de werkgever verstuurd. In dit bezwaar vertelt de werknemer dat hij het niet eens is met de non-actiefstelling en dat hij ervoor open staat om weer te werken. Ook is het belangrijk om in het bezwaar te verzoeken om doorbetaling van het loon in de tijd dat de werknemer op non-actief staat.

Verdere stappen
Het kan natuurlijk zijn dat de werkgever geen gehoor geeft aan het bezwaar. In dat geval kan de werknemer een procedure starten bij de kantonrechter. Door naar de kantonrechter te gaan, wordt er een oordeel gegeven over de non-actiefstelling. Een alternatief voor een procedure bij de kantonrechter is mediation. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij de werknemer samen met de werkgever werkt aan een oplossing met behulp van een deskundige. Mediation kan vaak als minder ingrijpend worden ervaren dan de stap naar de kantonrechter. Ook duurt de procedure vaak minder lang en liggen de kosten bij mediaton lager dan bij een gerechtelijke procedure.

Heeft u zelf ook te maken met een non-actiefstelling? Kom dan gerust langs bij Rechtswinkel Eindhoven! U bent van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op dinsdag- of donderdagavond van 19:30 tot 20:45 uur.

Mag mijn werkgever mij een boete opleggen? | door Farial Rahimi

Posted by

Stelt u zich voor; u heeft bepaalde regels en/of voorschriften overtreden tijdens uw werktijd. Het kan dan zo zijn dat u ervan afkomt met een waarschuwing, maar wat als uw werkgever u beboet? Mogelijk ontvangt u een e-mail of brief met het rekeningnummer van uw werkgever. U moet dan een bedrag overmaken, anders zullen er verdere consequenties volgen. Als reden geeft uw werkgever: ‘het schenden van bepaalde regels die gebruikelijk zijn in de werksfeer’. Wat zijn uw rechten ten aanzien van deze boete?

Wat is een boetebeding?
Wanneer er in uw arbeidsovereenkomst een boetebeding is opgenomen, betekent dit dat de werkgever de werknemer een geldboete kan opleggen als de werknemer de overeengekomen regels in het contract niet naleeft. Voorbeelden zijn de geheimhoudingsplicht en het niet beschadigen van werkmaterialen. Een standaard boetebeding kan ook bij CAO geregeld zijn, mits deze wel in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. De werkgever neemt een boetebeding op om werknemers te motiveren de regels na te leven. Het boetebeding is een disciplinerende maatregel en is daardoor anders dan een schadevergoeding. Een werkgever kan niet zowel een boete als een schadevergoeding vorderen.

Voorwaarden boetebeding
Een boetebeding is geldig als wordt voldaan aan enkele voorwaarden die volgen uit de wet. Ten eerste dient het beding schriftelijk te zijn opgenomen in uw arbeidsovereenkomst. De hoogte van de boete dient schriftelijk te zijn vastgesteld en ook de voorschriften die de werknemer niet mag overtreden dienen te zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Ten tweede dient het bedrag dat een werknemer per week aan boeten verschuldigd is, niet meer te zijn dan het loon over een halve werkdag per week. Als u voor een halve werkdag normaliter 80 euro krijgt, dan mag uw werkgever u niet een boete opleggen die hoger is dan 80 euro per week. Ten derde dient de bestemming van de boete bepaald te zijn en mag deze op geen enkele wijze aan de werkgever zelf ten goede komen. De boete mag daardoor niet gebruikt worden voor eigen doeleinden van de werkgever, maar moet bijvoorbeeld ten goede komen aan een goed doel. Dit dient wederom opgenomen te worden in de arbeidsovereenkomst.

Als niet wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden is het boetebeding ongeldig. In sommige gevallen kan van bovenstaande punten worden afgeweken, en voor specifieke situaties kunnen afwijkende regels gelden. Twijfelt u of de boete die u heeft gekregen wel geldig is of heeft u een andere juridische vraag? Kom dan eens langs tijdens een van onze spreekuren op dinsdag- of donderdagavond van 19.30 uur tot 20.45 uur. Onze adviseurs helpen u graag verder!

Een procedure bij de civiele rechter | door Sterre van de Biesebos

Posted by

Wanneer twee partijen een conflict niet zelfstandig kunnen oplossen, kunnen zij er individueel of gezamenlijk voor kiezen een procedure te starten bij de civiele rechter. Civiel recht gaat over conflicten tussen twee private partijen, zoals burger-burger, burger-bedrijf of bedrijf-bedrijf. Het civiele recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Onder het civiele recht vallen onder meer personen- en familierecht, jeugdrecht, erfrecht, arbeidsrecht, sociaal-zekerheidsrecht, huurrecht, vermogensrecht, handelsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Degene die de procedure start, wordt de eiser genoemd. De tegenpartij (degene die zich tegen die eis moet verweren) wordt de gedaagde genoemd.

De procedure
Afhankelijk van het geldelijk belang (het bedrag waar het geschil om gaat), is de civiele rechter of de kantonrechter bevoegd om over het geschil te oordelen. Een civiele rechter oordeelt over conflicten met een waarde van meer dan € 25.000,- en over specifieke onderwerpen op het gebied van familie en relatie en huis en omgeving, onder meer echtscheiding, alimentatie, voogdij, adoptie, burenruzie en onteigening. Voor een procedure bij de civiele rechter is een advocaat verplicht.

Net als een civiele rechter oordeelt een kantonrechter over civiele conflicten. Een kantonrechter oordeelt echter alleen over conflicten met een waarde van € 25.000,- of minder en over specifieke onderwerpen op het gebied van familie en relatie (waaronder bewind, curatele, mentorschap en het aanvaarden of verwerpen van een erfenis). Voor een procedure bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht.

Kosten
De kosten voor een procedure bij civiele zaken betaalt u meestal zelf, behalve als de rechter beslist dat de verliezende partij deze kosten betaalt. De rechter bekijkt per geval of de verliezende partij de kosten van de winnende partij moet betalen. Hij kan ook bepalen dat de verliezende partij een deel van die kosten moet betalen. De verliezende partij moet wel het geld hebben om u te kunnen betalen. Bij de kosten van een procedure moet u denken aan griffierechten (de kosten voor het starten van de procedure), kosten voor een deurwaarder om de tegenpartij te dagvaarden, advocaatkosten en eventuele kosten voor het inschakelen van deskundigen en getuigen.

De hoogte van het griffierecht bij civiele zaken en kantonzaken hangt af van het geldelijk belang. Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor een vergoeding van de advocaatkosten. De overheid betaalt dan het grootste deel van de advocaatkosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u hier. Voor gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt u wel altijd een eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt uiteindelijk of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Mediation
Soms is een conflict met een burger of bedrijf op te lossen met de hulp van een bemiddelaar. De bemiddeling van deze persoon heet mediation. In de meeste gevallen is mediation goedkoper en sneller voor het vinden van een oplossing dan het starten van een rechtszaak. Ook is mediation prettiger voor de onderlinge relatie tussen partijen, wat zeker op de lange termijn van belang kan zijn.

Mocht u nog vragen hebben over het verloop van een civiele procedure, kom dan eens langs tijdens een van onze spreekavonden op dinsdag of donderdag van 19.30 uur tot 20.45 uur. Onze adviseurs helpen u graag verder!

Verhoging van het maandelijks voorschot voor G/W/L | door Lex Welten

Posted by

Gas, water en elektriciteit zijn basisvoorzieningen van een huur- of koopwoning. We hebben het allemaal hard nodig om te koken, onze woningen te verwarmen en onze lampen aan te houden. De afgelopen tijd zijn de energieprijzen enorm gestegen, maar wanneer mag een verhuurder deze gestegen kosten bij de huurder in rekening brengen?

Hoe wordt gas, water en elektriciteit in rekening gebracht?
Bij het huren van een woonruimte is gas, water en elektriciteit vaak al inbegrepen in de totale huurprijs. De huurprijs noem je dan een all-in huurprijs, aangezien alle kosten al inbegrepen zijn in de maandelijkse huurprijs. De all-in huurprijs bestaat uit de kale huurprijs, de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen.

Typische nutsvoorzieningen zijn de kosten van gas, water en elektriciteit. Servicekosten zijn de kosten voor algemene voorzieningen zoals de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten. De verhuurder en huurder kunnen zelf afspreken hoe ze de kosten voor gas, water en elektriciteit verrekenen in het huurcontract.

Servicekosten of nutsvoorzieningen
De kosten voor gas, water en elektriciteit kunnen zowel onder nutsvoorzieningen als servicekosten worden gerekend. Wanneer een huurwoning een eigen meter heeft, zullen de kosten van gas, water en elektriciteit in principe vallen onder de nutsvoorzieningen. Met een eigen meter heb je als huurder inzicht in hoeveel gas, water en elektriciteit je verbruikt. Als een huurwoning geen eigen meter heeft, vallen de kosten voor gas, water en elektriciteit in beginsel onder de ‘overige servicekosten’.

In de praktijk worden zowel de servicekosten als de nutsvoorzieningen meestal betaald door middel van een maandelijks voorschot. De verhuurder is verplicht om jaarlijks (vóór 1 juli) een redelijk gedetailleerde eindafrekening te verstrekken aan de huurder. De huurder kan in dit overzicht zien welke servicekosten of kosten voor de nutsvoorzieningen daadwerkelijk zijn gemaakt. Ook kan de huurder in het overzicht zien of hij eventueel bij dient te betalen indien het voorschot niet genoeg blijkt te zijn voor de gemaakte kosten. Als het voorschot te laag blijkt te zijn, kan de verhuurder ervoor kiezen om het maandelijkse bedrag van de servicekosten of kosten voor de nutsvoorzieningen te verhogen.

Het recht op inzage bij twijfels over de verhoging van servicekosten of nutsvoorzieningen
Wanneer je de kosten voor gas, water en elektriciteit betaalt onder de servicekosten of de nutsvoorzieningen, in de vorm van een maandelijks voorschot, mag de huurder enkel het voorschot eenmalig per jaar verhogen zodra een eindoverzicht met de gemaakte kosten is verstuurd aan de huurder.

Mocht je twijfelen over een verhoging van het servicevoorschot of het voorschot voor de nutsvoorzieningen, vraag dan bij de verhuurder om afschriften van de rekeningen. Als huurder heb je namelijk altijd het recht om de rekeningen en contracten in te zien waarop de afrekening van de servicekosten of de nutsvoorzieningen is gebaseerd.

Heeft u verdere vragen over de kosten van gas, water en elektriciteit in uw huurcontract? Onze adviseurs helpen u graag verder tijdens het spreekuur iedere dinsdag- of donderdagavond van 19:30 uur tot 20:45 uur.

Gewijzigde wetgeving rondom erkenning en gezag | door Anne-Bo van de Biesebos

Posted by

Als je te horen krijgt dat je vader of duomoeder wordt, wil je je niet druk maken om de juridische zaken. Het is wel verstandig om bepaalde zaken te regelen. Vanaf 1 januari 2023 zijn de regels omtrent erkenning en gezag gewijzigd. Wat er is veranderd, wordt in dit artikel uitgelegd. Er zijn drie situaties mogelijk: het kind is erkend en geboren vóór 1 januari 2023, het kind is erkend vóór 1 januari 2023 en geboren ná 1 januari 2023 of het kind is erkend en geboren ná 1 januari 2023.

Algemeen
Het is belangrijk om te weten dat de moeder uit wie het kind is geboren en de vader of duomoeder die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder uit wie het kind is geboren, automatisch het gezag over het kind heeft en het kind automatisch heeft erkend. Onderstaande situaties gelden daarom alleen voor vaders en duomoeders die geen huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben met de moeder uit wie het kind is geboren.

Erkenning en gezag
Voordat op de situaties wordt ingegaan, is het belangrijk om te weten wat erkenning en  gezag inhouden. Door erkenning wordt de vader of de duomoeder juridisch ouder van het kind en er ontstaat een financiële zorgrelatie tussen het kind en diegene. Een ander gevolg is dat de vader of duomoeder en het kind erfgenaam van elkaar worden. Door gezag heeft de vader of de duomoeder het recht en de plicht om het kind te verzorgen en op te voeden en wordt deze de wettelijk vertegenwoordiger van het kind, waardoor diegene mag meebeslissen over de financiën en zorg voor het kind.

Kind erkend en geboren vóór 1 januari 2023
Wanneer het kind vóór 1 januari 2023 is erkend, moet de erkenning en het gezag apart van elkaar geregeld worden. De erkenning vindt plaats bij de gemeente voor de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment na de geboorte. Los van de erkenning moet het gezag geregeld worden. Gezag moet via een formulier worden aangevraagd bij de rechter. Dit kan digitaal of schriftelijk. Zowel erkenning als het digitaal aanvragen van het gezag is gratis.

Kind erkend vóór 1 januari 2023 en geboren ná 1 januari 2023
Het is, zoals hierboven gezegd, mogelijk om het kind voor de geboorte te erkennen. Wanneer het kind in 2022 is erkend en ná 1 januari 2023 is geboren, geldt de regeling van vóór 1 januari 2023: het gezag moet apart van de erkenning worden aangevraagd.

Kind erkend en geboren ná 1 januari 2023
Als het kind ná 1 januari 2023 is erkend, krijgt de vader of duomoeder automatisch het gezag over het kind. Dit hoeft niet meer apart geregeld te worden. Op deze regel zijn wel uitzonderingen mogelijk.

Mocht u twijfelen over de vraag welke situatie op u van toepassing is of welke uitzonderingen er gelden wanneer het kind na 1 januari 2023 erkend en geboren is, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.