Archief voor ‘Geen onderdeel van een categorie’ Categorie

Wanneer ontstaat het recht op een contract voor onbepaalde tijd? I Maaike van der Velden – Jacobs

Posted by

De ketenregeling is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht dat de maximale duur van tijdelijke arbeidsovereenkomsten regelt. Deze regeling is bedoeld om werknemers te beschermen tegen langdurige onzekerheid over hun baan en om werkgevers te stimuleren om vaste contracten aan te bieden. In dit artikel zal ik uitleggen wat de ketenregeling inhoudt en wat het voor u als werknemer betekent.

 

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt dat een reeks opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten na een bepaalde periode automatisch overgaat in een vast contract. Deze regeling houdt in dat werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten in een periode van drie jaar mogen aanbieden voordat een vast contract ontstaat. Dit betekent dat u als werknemer maximaal drie tijdelijke contracten kunt krijgen, waarna u recht heeft op een vast contract. Als er tussen de tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden zit, begint de telling opnieuw.

 

Er kan ook sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dit kan aan de orde zijn als een werknemer eerst via een uitzendbureau werkzaam is bij een bedrijf en later in dienst komt van het bedrijf. Het contract bij het uitzendbureau telt dan mee in de keten, mits de werkzaamheden gelijk blijven.

 

Dwingend recht

De ketenregeling is van ¾-dwingend recht. Dit betekent dat daarvan alleen afgeweken mag worden in een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) en dus niet in de arbeidsovereenkomst. De werkgever en de werknemer kunnen hierover onderling dus geen afwijkende afspraken maken.

 

Uitzonderingen

Het is belangrijk om te weten dat er situaties zijn waarin de ketenregeling niet van toepassing is. De ketenregeling geldt niet voor werknemers onder de 18 jaar, voor studenten die een werk- en leerovereenkomst hebben en voor invalkrachten in het basis- en speciaal onderwijs.

 

Gesprek

Als uw werkgever de ketenregeling niet naleeft dan bestaat het recht om daar iets aan te doen. Het eerste wat u dan kunt doen, is het gesprek aangaan met uw werkgever. Mocht dat niet leiden tot de gewenste oplossing kunt u juridische stappen overwegen.

 

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft over dit onderwerp, dan helpen wij u graag verder bij de Rechtswinkel Eindhoven. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u gratis en zonder afspraak tussen 19:30 uur en 20:45 uur binnenlopen.

Speelt leeftijd een rol bij verkeersaansprakelijkheid? | Melisa Basaran

Posted by

Bij een verkeersongeval, ligt de fout vaak niet bij één partij, maar heeft ook de benadeelde zelf bijgedragen aan de schade. In dit verband besteed ik aandacht aan de regeling omtrent het ‘eigen schuld’ begrip en de omvang van de aansprakelijkheid.

Eigen schuld

In de wet staat dat wanneer de schade zowel aan de schuldenaar als aan “eigen schuld” van het slachtoffer te wijten is, er slechts een gedeelte van de schade hoeft te worden vergoed door de schuldenaar. Heeft een van de partijen een grote rol gespeelt bij het ontstaan van de schade, dan zal die partij ook een minder grote schadevergoeding krijgen.

Twee voorwaarden van de eigen schuld

Allereerst wordt er een verdeling van de aansprakelijkheid gemaakt op basis van de omstandigheden van het ongeval. Een voorbeeld van deze omstandigheden is het schenden van verkeersregels. Wanneer er bijvoorbeeld door de autobestuurder geen voorrang aan rechts is verleend, en dus een verkeersregel is overtreden, kan zijn schadevergoeding verminderd worden.

Vervolgens wordt een billijkheidscorrectie toegepast. Hierbij wordt er naar de bijkomende omstandigheden gekeken. Bijvoorbeeld persoonlijk omstandigheden van het slachtoffer, dekking van de verzekering, etc. Stel dat letsel van het slachtoffer zo ernstig is, dat hij hier jaren van zal lijden, dan zal de percentage van de billijkheidscorrectie hoger worden.

De rechter heeft voor verkeersaansprakelijkheid een standaard vastgesteld. Voor slachtoffers die jonger zijn dan veertien jaar, wordt er 100% vergoed. Voor slachtoffers ouder dan veertien geldt een 50% regeling, waarbij minimaal 50% van de schade vergoed wordt, zelfs als de eigen schuld bijvoorbeeld 70% bedraagt. Dit minimum van 50% kan echter hoger zijn afhankelijk van de omstandigheden. Er geldt dus in het geval van een slachtoffer, ouder dan veertien jaar, dat hij minimaal 50% van de schade vergoed krijgt, maar dat dit ook eventueel kan toenemen door bijkomende omstandigheden.

 

Heeft u ook te maken gehad met een verkeersongeluk en kunt u hier wel wat hulp bij gebruiken? Kom dan naar onze spreekavond op dinsdag- en donderdagavond.

Overhangende takken | door Alyssa van de Voort

Posted by

De lente is begonnen en het wordt langzaam maar zeker wat warmer weer. Dit is de ideale gelegenheid om de tuin mooi te maken met nieuwe bloemen en beplantingen. Er is alleen één probleem, namelijk de boom van de buren. De takken van die boom hangen over uw erf. Mag u deze takken zomaar snoeien? In dit artikel vertel ik u hier meer over.

Verwijderen van takken

Het is niet toegestaan om zonder mededeling overhangende takken te verwijderen. Dit kan leiden tot een vervelende situatie met de buren. Om dit te voorkomen kan er eerst een gesprek met de buren worden gevoerd. Bovendien hebben zij een zogenaamde zorgplicht voor de boom. Deze zorgplicht houdt in dat er regelmatig onderhoud moet worden verricht, zoals snoeiwerkzaamheden. Samen met de buren kunnen er afspraken worden gemaakt over het snoeien van de boom. Als de buren de boom alleen kunnen snoeien door toegang te krijgen tot de naburige tuin, dan verkrijgen zij het recht op die toegang.

Snoeikosten

Soms is het nodig om een bedrijf in te schakelen voor het snoeien van de boom vanwege de hoogte daarvan. Hier zitten vaak kosten aan verbonden. De wet heeft niet specifiek geregeld wie er verantwoordelijk is voor deze snoeikosten.

Mediator of buurtbemiddelaar

Indien nodig kan een mediator of een buurtbemiddelaar helpen bij het gesprek. Dit is een onafhankelijke derde partij die kan helpen met de communicatie tussen buurtbewoners. De mediator of buurtbemiddelaar kan ook helpen bij het maken van woonafspraken. Een voorbeeld van zo een woonafspraak is de verdeling van de snoeikosten.

Wortels

Het kan voorkomen dat de wortels van de boom of eventueel struiken doorschieten. In dit geval hoeft er geen toestemming gevraagd te worden aan de buren voor het verwijderen ervan. Het is alleen wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de boom of struik zelf niet beschadigd raakt bij het snoeien. Als dit wel het geval is, kunnen de buren de persoon in kwestie aansprakelijk stellen voor de schade.

Aangetekende brief of e-mail

Mocht een gesprek met de buren tot niets hebben geleid, dan is het sturen van een aangetekende brief of e-mail van belang. Hierin staat het verzoek aan de buren om de boom te snoeien. In deze brief moet een redelijke termijn gegeven worden, zodat de buren de kans krijgen om de boom te (laten) snoeien. Een termijn van zes weken is passend. Wanneer deze termijn is verstreken, mogen de overhangende takken worden verwijderd tot aan de erfgrens.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft over dit onderwerp, dan helpen wij u graag verder bij Rechtswinkel Eindhoven. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u gratis en zonder afspraak tussen 19:30 uur en 20:45 uur binnenlopen.

Werkweigering, mogelijk zonder consequenties? | door Nina Shalmashi

Posted by

Conflicten op de werkvloer komen regelmatig voor. Het kan voorkomen dat een werknemer na een conflict met de werkgever besluit om het werk neer te leggen. Dit zou in sommige gevallen kunnen worden aangemerkt als werkweigering. Indien dit het geval is, kan dit consequenties met zich meebrengen voor het verdere verloop van het arbeidsverband. Vandaar dat het voor werknemers van belang is om te weten in welke gevallen het stilleggen van het werk geoorloofd is en in welke gevallen niet.

Werkweigering
Er kan van werkweigering worden gesproken indien een werknemer een redelijke opdracht van de werkgever weigert uit te voeren. Zowel het weigeren van gebruikelijke werkzaamheden als het weigeren van het werken op een andere locatie valt hieronder.

Het is wel de bedoeling dat de werkzaamheden redelijk zijn ten opzichte van de functie van de werknemer. Een opdracht is redelijk indien het een taak betreft die binnen de normale werkzaamheden ligt. Een redelijke opdracht is een opdracht die, in het kader van goed werknemerschap, als passend bij de arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd. De redelijkheid van een opdracht hangt dus volledig af van de functie van de werknemer. Zo is het schoonmaken van de gang een normale opdracht voor een schoonmaker, maar niet voor de boekhouder die voor hetzelfde bedrijf werkt. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de reden waarom er een bezwaar is tegen de opdracht en waarom de werkgever de opdracht als noodzakelijk beschouwt.

Bij aanhoudende werkweigering kan de werkgever besluiten om maatregelen te nemen, zoals het uitreiken van een officiële schriftelijke waarschuwing, het stopzetten van loonbetaling of zelfs ontslag op staande voet.

Gerechtvaardigd belang
Een werknemer heeft het recht om zijn werk neer te leggen, indien hij daar een gerechtvaardigd belang voor heeft. Dit is met name aan de orde wanneer zijn gezondheid of veiligheid in het geding is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet of de Arbeidstijdenwet. Daarnaast kunnen ook persoonlijke omstandigheden een geldige reden vormen voor de werknemer. Het is echter belangrijk dat de werknemer tijdig aangeeft waarom hij zich beroept op deze reden en dat hij om deze reden weigert zijn taken uit te voeren. Medische klachten moeten voldoende ernstig zijn om als rechtvaardiging voor het weigeren van het werk te dienen, dit kan worden bepaald door een Arboarts.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot werkweigering, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Het recht van de huurder op privacy | door Eva Hoenderkamp

Posted by

De “wet goed verhuurderschap” is op 1 juli 2023 ingegaan. Deze wet verwijst naar de wettelijke verplichting voor verhuurders om zich als goede verhuurders te gedragen. Het houdt in dat de verhuurder verplicht is om de huurder het huurgenot te verschaffen dat hij redelijkerwijs mag verwachten van de woning. Een onderdeel van de wet is het respecteren van de privacy van de huurder. In Nederland hebben huurders recht op een veilige en privacy-respecterende woonomgeving. Een belangrijk aspect van dit recht is het waarborgen van de privacy van de huurder door de verhuurder. Ondanks dat verhuurders het recht hebben om toegang te krijgen tot de verhuurde woning voor bepaalde doeleinden, moeten zij de privacy van de huurder respecteren en binnen de grenzen van de wet handelen. Dit artikel zal de verplichtingen en grenzen van verhuurders met betrekking tot het respecteren van de privacy van de huurder in Nederland uiteenzetten.

Fundamenteel recht
Het recht op privacy is een fundamenteel recht verankerd in zowel internationale verdragen als nationale wetgeving. Artikel 10 van de Nederlandse Grondwet verzekert het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, inclusief de privacy van de woning. Dit recht strekt zich ook uit tot huurders, die een recht hebben op een redelijke mate van privacy in hun gehuurde woning.

Verplichtingen van verhuurders
Verhuurders hebben de plicht om de privacy van de huurder te respecteren. Dit betekent dat zij niet zonder geldige reden de privacy van de huurder mogen schenden door bijvoorbeeld onaangekondigd de woning binnen te komen of de huurder onnodig te observeren. Wanneer een verhuurder toegang tot de woning van de huurder nodig heeft, bijvoorbeeld voor reparaties of inspecties, moeten zij de huurder vooraf op de hoogte stellen en toestemming vragen. Dit stelt de huurder in staat om de verhuurder toegang te verlenen op een moment dat voor beide partijen geschikt is. Ook mogen verhuurders alleen toegang tot de woning verkrijgen voor legitieme doeleinden, zoals het uitvoeren van noodzakelijke reparaties, inspecties of bezichtigingen in het geval van verkoop van de woning. Ze mogen de woning niet betreden zonder toestemming van de huurder, tenzij er sprake is van een noodsituatie zoals een lekkage of brand.

Grenzen van verhuurders
Verhuurders mogen geen inbreuk maken op de privacy van de huurder door bijvoorbeeld heimelijk camera’s te plaatsen of de huurder op een andere manier te bespioneren. Dergelijke handelingen zijn in strijd met de wet en kunnen leiden tot juridische stappen tegen de verhuurder. De verhuurder moet de persoonlijke levenssfeer van de huurder respecteren, wat betekent dat zij de woning van de huurder niet mogen betreden om redenen die geen verband houden met de huurovereenkomst, tenzij dat gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de huurder.

Conclusie
Het respecteren van de privacy van de huurder is een essentiële verantwoordelijkheid van verhuurders in Nederland. Door de privacy van de huurder te respecteren, kunnen verhuurders een veilige en vertrouwde woonomgeving creëren waarin huurders hun rechten volledig kunnen uitoefenen. Het naleven van deze verplichting draagt bij aan een evenwichtige relatie tussen verhuurders en huurders, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Door de “wet goed verhuurderschap” zijn deze rechten en plichten verankerd in de wet waardoor een huurder een betere bescherming gegarandeerd krijgt.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot uw privacy, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Wat moet ik doen als de postleverancier mijn pakket kwijtgeraakt is? | door Noortje Dries

Posted by

Pakketbezorging is een essentieel onderdeel in het dagelijks leven, maar het gaat niet altijd vlekkeloos. Jaarlijks verdwijnen er duizenden pakketjes in de post. Het kan u zo overkomen, maar weet u eigenlijk wat uw rechten in deze situatie zijn? In dit artikel zal ik u dit uitleggen.

Aanspreekpunt
In geval van vermissing is de webwinkel of de verzender het eerste aanspreekpunt, aangezien deze een contract heeft met de postleverancier. Voor het verzenden van pakketjes geldt dat verzending op risico van de verzender is, dit houdt in dat de verzender verantwoordelijk is voor eventueel verlies of schade tijdens het transport. De verzender heeft de verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen en kan eventueel contact opnemen met het post- of koeriersbedrijf. Bij een vermist pakket kan de consument een klacht indienen bij de webshop, die vervolgens kan besluiten tot terugbetaling of een nieuwe verzendpoging. Als er geen reactie wordt ontvangen, kan de consument zelf de koop ontbinden en zijn geld terugvragen.

Als de bestelling na alle voorgaande stappen niet wordt geleverd, het geld niet wordt teruggegeven en de webwinkel geen oplossing biedt, zijn er verdere opties zoals het indienen van een geschil bij de Geschillencommissie waar de webshop of de bezorger bij aangesloten is.

Bezorging bij de buren
Als een pakketje na bezorging bij de buren, zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen, vermist raakt, blijft de verzender of webwinkel nog steeds verantwoordelijk. Het risico en de verantwoordelijkheid schuift echter naar de consument wanneer er wel toestemming is gegeven voor bezorging bij de buren en wanneer de buren voor het pakket hebben getekend.

Aankoop ontbinden
Als consument heb je het recht om een online aankoop bij een webwinkel in de Europese Unie binnen een termijn van veertien dagen te ontbinden, zonder dat het product al geleverd is. Mocht het voorkomen dat je binnen deze periode tot de ontdekking komt dat het pakketje zoek is geraakt, dan heb je als consument de mogelijkheid om de koop te ontbinden. Door deze stap te nemen, ontdoet u uzelf van eventuele zorgen en gedoe met betrekking tot het vermiste pakketje, waardoor u weer zonder hinder verder kunt.

Particuliere aankopen
Let wel op dat bij een particuliere aankoop, zoals via Marktplaats of Facebook Marketplace deze rechten niet gelden. De advertentie van het gekochte product bepaalt hier de rechten. Wanneer er staat dat de verkoper het product bezorgt of verzendt, dan draagt de verkoper het risico. Wanneer er staat dat dat het product opgehaald dient te worden, maar je de verkoper het product toch laat verzenden, ligt het risico bij u als consument.

Retourzendingen
De verantwoordelijkheid voor retourzendingen ligt doorgaans bij u als consument. Bij het terugsturen van een product naar de verkoper is de consument de verzender en draagt u dus de verantwoordelijkheid voor eventueel verlies of schade. Een aangetekende verzending wordt aangeraden, vooral bij kostbare producten, omdat hierdoor de verantwoordelijkheid tijdens het transport wordt overgedragen aan het vervoersbedrijf. In geval van verlies of schade tijdens het transport bij een aangetekende zending is de vervoerder aansprakelijk.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot een zoekgeraakt pakket, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Een dubbele geslachtsnaam en de overgangsregeling | door Dalal Hamidi

Posted by

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet Introductie Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG) van kracht geworden. Deze wet geeft ouders een nieuwe mogelijkheid voor de keuze van de achternaam van hun kinderen. Hieronder vindt u belangrijke informatie over deze mogelijkheid.

Een dubbele geslachtsnaam
Vanaf 1 januari hebben ouders de mogelijkheid om hun kind een dubbele achternaam te geven, wat zorgt voor meer vrijheid in het naamrecht. Dit geldt specifiek voor het eerste kind dat op of na 1 januari 2024 wordt geboren. De achternaam mag door deze nieuwe wet ook bestaan uit de achternamen van beide ouders. Een dubbele geslachtsnaam mag in dat geval uit maximaal twee namen bestaan. Ouders kunnen ervoor kiezen om het eerste kind in het gezin een dubbele geslachtsnaam te geven. Deze keuze is kosteloos en geldt daarna ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

Voorbeeld
Stel, een koppel krijgt een kind op 5 januari 2024. De moeder heet Petra Janssen en de vader heet Jan van Engelen. Vanaf 1 januari 2024 kan dit koppel één van de volgende achternamen kiezen als geslachtsnaam van het pasgeboren kind:

  • Janssen
  • Van Engelen
  • Janssen Van Engelen
  • Van Engelen Janssen

Maximaal aantal namen
Deze regeling staat maximaal twee naamdelen toe. Als individuen met een gecombineerde geslachtsnaam zelf kinderen krijgen, kunnen ze voor deze kinderen ook maximaal twee naamdelen uit hun eigen gecombineerde achternamen kiezen. Hierbij zullen bepaalde naamdelen komen te vervallen om tot de samengestelde achternaam te komen.

Keuze geslachtsnaam
Het doorgeven van de keuze voor een (dubbele) geslachtsnaam voor uw kind kan plaatsvinden bij de gemeente, zowel bij de geboorteaangifte als bij de erkenning van het kind. Het is echter niet verplicht om een geslachtsnaam te kiezen. Als er geen keuze wordt gemaakt, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader als de ouders getrouwd zijn of een partnerschap zijn aangegaan. Als de ouders niet getrouwd zijn of geen partnerschap zijn aangegaan, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Overgangsregeling
Voor kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren, is er een overgangsregeling van kracht. Ouders hebben de mogelijkheid om tot 1 januari 2025 een dubbele achternaam aan te vragen bij de gemeente voor hun oudere kinderen. De gekozen naam is van toepassing op alle kinderen van dezelfde ouders. De kosten bedragen € 75 voor het eerste kind en € 50 voor elk volgend kind.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot het geven van een dubbele achternaam aan uw kind, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuwe Wet Vaste Huurcontracten: bescherming voor huurders

Posted by

Op 1 juli 2024 zal de Wet Vaste Huurcontracten in werking treden. Het doel van deze wet is het bieden van betere bescherming aan huurders door het afschaffen van tijdelijke huurovereenkomsten.

Wat houdt de Wet in?
Door de Wet Vaste Huurcontracten is het vanaf 1 juli 2024 in beginsel niet meer mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. Dit geldt zowel voor zelfstandige woonruimten als voor onzelfstandige woonruimten (kamers). Met deze wet verdwijnt de mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te verhuren zonder huurdersbescherming.

Uitzonderingen op de Regel
Hoewel de nieuwe wet de afschaffing van tijdelijke huurovereenkomsten als de norm stelt, zijn er uitzonderingen opgenomen. Deze zijn bedoeld om bepaalde doelgroepen te beschermen en om specifieke situaties te accommoderen waarin tijdelijke verhuur wenselijk is. Enkele van deze uitzonderingen zijn:

  • Verhuur aan buitenlandse studenten;
  • Huurders die tijdelijk elders moeten wonen vanwege dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning;
  • Huurders uit de maatschappelijke opvang; en
  • Huurders in een sociale noodsituatie met een urgente huisvestingsbehoefte.

Wat gebeurt er met huidige tijdelijke huurcontracten?
Voor bestaande tijdelijke huurcontracten is de nieuwe wet niet van toepassing. Deze contracten behouden hun geldigheid tot de afloopdatum zoals vastgesteld in het contract. Pas na 1 juli 2024 zullen alle nieuwe huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn. Tot die tijd blijft het mogelijk om tijdelijke huurcontracten te sluiten.

De Wet Vaste Huurcontracten markeert een belangrijke verschuiving in de Nederlandse huurwetgeving naar meer stabiliteit en zekerheid voor huurders. Terwijl tijdelijke huurovereenkomsten worden afgeschaft als de norm, blijven er specifieke uitzonderingen bestaan om bepaalde doelgroepen en situaties te beschermen. Reeds bestaande tijdelijke huurcontracten behouden hun geldigheid. Vanaf 1 juli 2024 worden alle nieuwe gesloten huurovereenkomsten beheerst door de nieuwe regelgeving.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot uw huurcontract, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Camera’s op de werkvloer | door Katelijne van Engelen

Posted by

In een samenleving waarin privacy steeds belangrijker wordt, rijst de vraag of werkgevers camera’s mogen plaatsen op de werkvloer. Hoewel de camera’s vaak geplaatst worden om de veiligheid te waarborgen, brengt het gebruik ervan ook zorgen met zich mee over de privacy van de werknemers. Voordat uw werkgever gebruik kan maken van camera’s, moet er eerst aan een aantal eisen worden voldaan.

Eisen
Een van deze eisen is het hebben van een gerechtvaardigd belang. Het hebben van een gerechtvaardigd belang houdt in dat een werkgever een reden moet hebben die zwaarder weegt dan het recht op privacy van zijn medewerkers. Een voorbeeld van een zwaarwegende reden is bijvoorbeeld het tegengaan van diefstal of het waarborgen van de veiligheid van de werknemers.
Een tweede eis voor het mogen ophangen van camera’s is het kunnen aantonen van de noodzaak. Camera’s mogen alleen opgehangen worden als het noodzakelijk is om een doel te bereiken. Dit doel kan niet op een andere manier bereikt worden.

Inbreuk op privacy
Uw werkgever dient er zorg voor te dragen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Het is bijvoorbeeld verboden om een camera te plaatsen in een kleedhokje of toilet. Ook mogen er geen geluidsopnamen worden gemaakt met de camera’s. Camerabeelden die worden opgenomen, mogen niet langer dan nodig bewaard worden. De richtlijn voor het bewaren van camerabeelden is maximaal vier werken, hierna moeten de beelden verwijderd worden.

Informeren werkgevers
Een werkgever dient u duidelijk te informeren over het aanwezig zijn van camera’s. Dit kan bijvoorbeeld via bordjes. Ook moet de werkgever kunnen uitleggen waarom de camera’s nodig zijn. Wees dus niet bang om hiernaar te vragen. Een werkgever mag niet zomaar van dit doel afwijken. Het is bijvoorbeeld verboden voor de werkgever om camerabeelden te gebruiken om de functionaliteit van zijn werknemers te beoordelen.

Conclusie
Camera’s op de werkvloer kunnen een effectief middel zijn om de veiligheid te waarborgen, mits werkgevers zich houden aan de geldende privacyregels. Om zorgen over privacy te voorkomen, moet een werkgever zo transparant mogelijk zijn. Mocht u toch twijfelen over de doeleinden van de camera’s die op uw werkplek hangen, kunt u dit altijd navragen bij uw werkgever. Wanneer uw werkgever zich niet aan de regels omtrent cameratoezicht houdt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot uw privacy op de werkvloer, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

De beëindigde bankrelatie | door Marwa Tribak

Posted by

In de wereld van financiën is de relatie tussen een bank en haar klanten enorm belangrijk. Een bank biedt namelijk verschillende diensten aan waar wij allen graag gebruik van maken in Nederland. Omdat het vertrouwen tussen de bank en de klant een grote rol speelt, komt het regelmatig voor dat een bank de bankrelatie opzegt met haar klant. Maar mag een bank dit zomaar doen?

Gevallen
Banken in Nederland hebben een plicht om te controleren en monitoren of de transacties van hun klanten niet misbruikt worden voor criminele activiteiten. Je kan hierbij onder andere denken aan witwassen en het financieren van terrorisme.

Op het moment dat een bank het vermoeden heeft dat hun klant verdachte transacties uitvoert, dient de bank hier uitgebreid onderzoek naar te verrichten. Het is voor de klant verstandig om hieraan mee te werken, aangezien klanten verplicht zijn om de benodigde informatie te verstrekken aan de bank. Deze informatie kan gaan over de (verdachte) transacties die zijn uitgevoerd, inkomstenbronnen en (ongebruikelijke) geldopnames. Wanneer de klant tijdens zo’n onderzoek weigert om mee te werken, kan de bank ervoor kiezen om de bankrelatie per direct op te zeggen.

Wetgeving
Ondanks het feit dat banken een belangrijke rol spelen in het economisch verkeer, hebben zij in bepaalde gevallen het recht om de bankrelatie met haar klanten op te zeggen. Belangrijk om te weten is dat banken dit niet altijd mogen doen. Omdat banken een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven van een burger, dienen zij rekening te houden met de belangen van hun klanten. Het is daarom voor een bank van belang dat zij kijken naar alle omstandigheden en vervolgens de belangen van de bank en van de klant tegen elkaar afwegen. Op basis daarvan zal de bank een concrete beslissing moeten nemen.

Indien zij ervoor kiezen om over te gaan tot het beëindigen van de bankrelatie, zijn zij verplicht de klant hiervan op de hoogte te stellen. Zij moeten dus aan de klant uitleggen waarom zij besloten hebben om de bankrelatie te beëindigen. In praktijk wordt er een brief verstuurd, waarin de uitleg over de beslissing van de bank staat.

Gevolgen
Wanneer de bankrelatie met de klant wordt beëindigd, kan dit grote gevolgen met zich meebrengen. De klant in kwestie kan bijvoorbeeld ingeschreven worden in het Intern Verwijzingsregister. Hierin worden de gegevens opgenomen van personen die een buitengewoon risico vormen voor bepaalde organisaties. In dit geval is de organisatie de bank. Dit kan met zich meebrengen dat de klant géén verzekeringen meer kan afsluiten, géén hypotheek meer kan krijgen of überhaupt geen nieuwe bankrekening kan openen. Kortom brengt het beëindigen van de bankrelatie en de inschrijving in het Intern Verwijzingsregister grote gevolgen met zich mee voor de klant.

Herstel bankrelatie
Mocht de klant van mening zijn dat de bankrelatie onterecht is beëindigd, dan kan hij de bank verzoeken deze te herstellen. Als de bank ervoor kiest om hier géén gehoor aan te geven, dan kan de klant bij een kort geding verzoeken om een herstel van de bankrelatie. Een kort geding is een snelle procedure die je start als er op korte termijn een uitspraak moet komen van de rechter. In dat geval zal de rechter binnen een termijn van twee weken uitspraak doen.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot een beëindigde bankrelatie, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.