Een procedure bij de civiele rechter | door Sterre van de Biesebos

Wanneer twee partijen een conflict niet zelfstandig kunnen oplossen, kunnen zij er individueel of gezamenlijk voor kiezen een procedure te starten bij de civiele rechter. Civiel recht gaat over conflicten tussen twee private partijen, zoals burger-burger, burger-bedrijf of bedrijf-bedrijf. Het civiele recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Onder het civiele recht vallen onder meer personen- en familierecht, jeugdrecht, erfrecht, arbeidsrecht, sociaal-zekerheidsrecht, huurrecht, vermogensrecht, handelsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Degene die de procedure start, wordt de eiser genoemd. De tegenpartij (degene die zich tegen die eis moet verweren) wordt de gedaagde genoemd.

De procedure
Afhankelijk van het geldelijk belang (het bedrag waar het geschil om gaat), is de civiele rechter of de kantonrechter bevoegd om over het geschil te oordelen. Een civiele rechter oordeelt over conflicten met een waarde van meer dan € 25.000,- en over specifieke onderwerpen op het gebied van familie en relatie en huis en omgeving, onder meer echtscheiding, alimentatie, voogdij, adoptie, burenruzie en onteigening. Voor een procedure bij de civiele rechter is een advocaat verplicht.

Net als een civiele rechter oordeelt een kantonrechter over civiele conflicten. Een kantonrechter oordeelt echter alleen over conflicten met een waarde van € 25.000,- of minder en over specifieke onderwerpen op het gebied van familie en relatie (waaronder bewind, curatele, mentorschap en het aanvaarden of verwerpen van een erfenis). Voor een procedure bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht.

Kosten
De kosten voor een procedure bij civiele zaken betaalt u meestal zelf, behalve als de rechter beslist dat de verliezende partij deze kosten betaalt. De rechter bekijkt per geval of de verliezende partij de kosten van de winnende partij moet betalen. Hij kan ook bepalen dat de verliezende partij een deel van die kosten moet betalen. De verliezende partij moet wel het geld hebben om u te kunnen betalen. Bij de kosten van een procedure moet u denken aan griffierechten (de kosten voor het starten van de procedure), kosten voor een deurwaarder om de tegenpartij te dagvaarden, advocaatkosten en eventuele kosten voor het inschakelen van deskundigen en getuigen.

De hoogte van het griffierecht bij civiele zaken en kantonzaken hangt af van het geldelijk belang. Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor een vergoeding van de advocaatkosten. De overheid betaalt dan het grootste deel van de advocaatkosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u hier. Voor gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt u wel altijd een eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt uiteindelijk of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Mediation
Soms is een conflict met een burger of bedrijf op te lossen met de hulp van een bemiddelaar. De bemiddeling van deze persoon heet mediation. In de meeste gevallen is mediation goedkoper en sneller voor het vinden van een oplossing dan het starten van een rechtszaak. Ook is mediation prettiger voor de onderlinge relatie tussen partijen, wat zeker op de lange termijn van belang kan zijn.

Mocht u nog vragen hebben over het verloop van een civiele procedure, kom dan eens langs tijdens een van onze spreekavonden op dinsdag of donderdag van 19.30 uur tot 20.45 uur. Onze adviseurs helpen u graag verder!

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners