Het recht van de huurder op privacy | door Eva Hoenderkamp

De “wet goed verhuurderschap” is op 1 juli 2023 ingegaan. Deze wet verwijst naar de wettelijke verplichting voor verhuurders om zich als goede verhuurders te gedragen. Het houdt in dat de verhuurder verplicht is om de huurder het huurgenot te verschaffen dat hij redelijkerwijs mag verwachten van de woning. Een onderdeel van de wet is het respecteren van de privacy van de huurder. In Nederland hebben huurders recht op een veilige en privacy-respecterende woonomgeving. Een belangrijk aspect van dit recht is het waarborgen van de privacy van de huurder door de verhuurder. Ondanks dat verhuurders het recht hebben om toegang te krijgen tot de verhuurde woning voor bepaalde doeleinden, moeten zij de privacy van de huurder respecteren en binnen de grenzen van de wet handelen. Dit artikel zal de verplichtingen en grenzen van verhuurders met betrekking tot het respecteren van de privacy van de huurder in Nederland uiteenzetten.

Fundamenteel recht
Het recht op privacy is een fundamenteel recht verankerd in zowel internationale verdragen als nationale wetgeving. Artikel 10 van de Nederlandse Grondwet verzekert het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, inclusief de privacy van de woning. Dit recht strekt zich ook uit tot huurders, die een recht hebben op een redelijke mate van privacy in hun gehuurde woning.

Verplichtingen van verhuurders
Verhuurders hebben de plicht om de privacy van de huurder te respecteren. Dit betekent dat zij niet zonder geldige reden de privacy van de huurder mogen schenden door bijvoorbeeld onaangekondigd de woning binnen te komen of de huurder onnodig te observeren. Wanneer een verhuurder toegang tot de woning van de huurder nodig heeft, bijvoorbeeld voor reparaties of inspecties, moeten zij de huurder vooraf op de hoogte stellen en toestemming vragen. Dit stelt de huurder in staat om de verhuurder toegang te verlenen op een moment dat voor beide partijen geschikt is. Ook mogen verhuurders alleen toegang tot de woning verkrijgen voor legitieme doeleinden, zoals het uitvoeren van noodzakelijke reparaties, inspecties of bezichtigingen in het geval van verkoop van de woning. Ze mogen de woning niet betreden zonder toestemming van de huurder, tenzij er sprake is van een noodsituatie zoals een lekkage of brand.

Grenzen van verhuurders
Verhuurders mogen geen inbreuk maken op de privacy van de huurder door bijvoorbeeld heimelijk camera’s te plaatsen of de huurder op een andere manier te bespioneren. Dergelijke handelingen zijn in strijd met de wet en kunnen leiden tot juridische stappen tegen de verhuurder. De verhuurder moet de persoonlijke levenssfeer van de huurder respecteren, wat betekent dat zij de woning van de huurder niet mogen betreden om redenen die geen verband houden met de huurovereenkomst, tenzij dat gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de huurder.

Conclusie
Het respecteren van de privacy van de huurder is een essentiële verantwoordelijkheid van verhuurders in Nederland. Door de privacy van de huurder te respecteren, kunnen verhuurders een veilige en vertrouwde woonomgeving creëren waarin huurders hun rechten volledig kunnen uitoefenen. Het naleven van deze verplichting draagt bij aan een evenwichtige relatie tussen verhuurders en huurders, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Door de “wet goed verhuurderschap” zijn deze rechten en plichten verankerd in de wet waardoor een huurder een betere bescherming gegarandeerd krijgt.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot uw privacy, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners