Hoe werkt de WIA | door Kadir Can Demir

De verschillende typen WIA
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna WIA) is een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen als u wegens langdurige ziekte niet of niet meer volledig kunt werken.

Een WIA-uitkering bestaat in twee vormen: een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Indien u recht hebt op een WGA-uitkering − wat staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, heeft u na 2 jaar ziektewetuitkering recht op deze uitkering als is vast te stellen dat u zal herstellen en weer kan werken na uw ziekteperiode. Deze WGA-uitkering bestaat weer uit drie fases: de loongerelateerde fase, de loonaanvullingsfase en de vervolgfase. De IVA-uitkering daarentegen staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten en wordt toegekend als u niet of nauwelijks kunt werken en er geen of een kleine kans is dat u herstelt (80% – 100% arbeidsongeschikt).

Van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van een persoon is sprake als hij als gevolg van onder andere een ziekte of gebrek niet in staat is om ten hoogste 65% te verdienen van zijn/haar laatste loon (maatmanloon). De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid wordt gebaseerd op een verzekeringsgeneeskundig en een arbeidsdeskundig onderzoek of rapport.

Hoe wordt berekend of u in aanmerking komt?
Het is niet altijd eenvoudig om aan een WIA-uitkering te komen. Het maatmanloon wordt vastgesteld op basis van het Sociale Verzekeringsloon (SV-loon) en de urenomvang in de maatgevende functie (de bedongen arbeid). Het maatmanloon is het maandloon wat u verdiende voor uw ziekte. Als er niets was gebeurd, had u dit inkomen elke maand verdiend. Het verschil met uw inkomen na het ongeval is wat u aan inkomstenderving heeft en wat voor een schadevergoeding in aanmerking komt. U dient namelijk op 35% inkomstenderving (of hoger) te komen om in aanmerking te kunnen komen voor een WIA-uitkering. In feite heeft uw ziekte dan wel letsel geen groot belang bij de toekenning van uw WIA-uitkering. Uw vermindering in loon is doorslaggevend. Hieronder treft u een rekensom aan waarin u kan zien hoe berekend wordt of u een WIA-uitkering toegewezen krijgt.

Voorbeeld: € 15,- (oude uurloon) – € 13,- (nieuwe uurloon)/ € 13,- (nieuwe uurloon) x 100% = 15,38%. In dit geval heeft deze persoon geen recht op een WIA uitkering.

Een ander voorbeeld: € 20,- (oude uurloon) – € 13,- (nieuwe uurloon)/ € 13,- (nieuwe uurloon) x 100% = 53,84%. Deze persoon heeft wel recht op een WIA-uitkering. Ook al heeft de tweede persoon minder beperkingen dan wel klachten dan de eerste persoon, de eerste persoon heeft toch geen recht op een WIA-uitkering.

Extra verdienen?
Als u een WIA-uitkering toegewezen hebt gekregen, mag u wel geld bijverdienen. Het is per WIA-uitkering verschillend hoeveel u mag bijverdienen. Als u een WGA-uitkering (WIA) ontvangt, dan mag u maximaal 65% van uw laatstverdiende loon bijverdienen. Indien u meer dan 65% zult gaan verdienen stopt uw uitkering automatisch na een jaar vanaf de datum dat u meer dan 65% bent gaan verdienen. Indien u minder dan 65% van uw oude salaris verdient, dan wordt uw uitkering uiteraard niet stopgezet, maar er wordt wel maandelijks gekeken of u gedeeltelijk moet terugbetalen aan het UWV.

Mocht u een IVA-uitkering ontvangen, dan mag u maximaal 20% van uw laatstverdiende loon bijverdienen. Daarvan wordt 70% ingehouden. Een korte schets: indien u € 500,- extra per maand verdient, dan mag u van laatstgenoemd bedrag slechts € 150,- voor uzelf houden.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot uw WIA-uitkering, dan kunt u op dinsdag- of donderdagavond tussen 19:30 uur en 20:30 uur langskomen bij de Rechtswinkel Eindhoven.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners