Meer bescherming voor de oproepkracht met de Wet Arbeidsmarkt in Balans | door Safae Moussati

Werkgevers maken steeds vaker gebruik van flexibele arbeidsrelaties. Hierbij kunt u denken aan het inzetten van uitzendkrachten, oproepkrachten en zzp’ers. Met name het gebruik van oproepkrachten is erg populair onder werkgevers. Als oproepkracht bent u werkzaam op basis van een oproepovereenkomst. Er is sprake van een oproepovereenkomst, als:

  • de urenomvang van de arbeid niet in de overeenkomst is vastgelegd; en
  • de oproepkracht geen recht heeft op loon als hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.

Er bestaan verschillende soorten oproepovereenkomsten, zoals het nulurencontract en het min-maxcontract. De oproepovereenkomst biedt flexibiliteit aan werkgevers maar brengt de werknemer in een onzekere rechtspositie. Om oproepkrachten beter te beschermen tegen deze onzekerheid en hiermee hun wettelijke positie te versterken, is in 2020 een nieuwe wet in werking getreden. De Wet Arbeidsmarkt in Balans bevat aanvullende regels waar werkgevers zich aan moeten houden als het gaat om (onder andere) oproepkrachten.  Een aantal van deze regels worden in dit artikel nader toegelicht.

De minimale oproeptermijn
De minimale oproeptermijn voor oproepovereenkomsten is vier dagen. Dit betekent dat uw werkgever u minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch voor het werk dient op te roepen. Indien de werkgever minder dan vier dagen van tevoren oproept, heeft u zelf de keuze of u aan de oproep gehoor geeft. Dit houdt in dat het aan u is of u de dienst accepteert of weigert. Wanneer de werkgever de oproep minder dan vier dagen van tevoren wijzigt of intrekt, heeft u recht op uitbetaling over de uren van de oorspronkelijke oproep. U heeft hierbij als oproepkracht bij iedere afzonderlijke oproep recht op minimaal drie uur loon. Dit houdt in dat als u door uw werkgever voor minder dan drie uur opgeroepen wordt, u toch recht heeft op loon over drie uren. In de cao kan de wettelijke oproeptermijn zijn verkort naar minimaal 24 uur.

Wijze van oproepen en afzeggen
Uw werkgever dient u schriftelijk of elektronisch op te roepen. Ook het afzeggen van een oproep dient op deze manier te geschieden. Indien uw werkgever u tijdig oproept maar dit enkel mondeling doet, bent u als oproepkracht niet verplicht om te komen werken. Ingeval de werkgever de oproep tijdig afzegt maar dit wederom slechts mondeling doet, kunt u aanspraak maken op het loon over de oproep.

Aanbod voor een vast aantal uren
Als u langer dan twaalf maanden als oproepkracht werkzaam bent geweest, is de werkgever verplicht u binnen één maand schriftelijk een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Dit aanbod dient gebaseerd te zijn op het gemiddeld aantal uren arbeid van de afgelopen twaalf maanden. Het staat u hierbij vrij om te kiezen of u met het aanbod akkoord gaat.

Premiedifferentiatie WW
Werkgevers betalen sinds 2020 voor werknemers met een flexibel contract een hogere WW-premie ten opzichte van voor werknemers met een vast contract. Ook dit zorgt, samen met de andere aangescherpte regels, voor het minder gemakkelijk worden van het aangaan van flexibele arbeidsrelaties door werkgevers en voor een sterkere positie van oproepkrachten.

Mocht u vragen hebben over het werken op basis van een oproepovereenkomst, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners