Ontbinding voorlopige koopovereenkomst van een onroerende zaak | door Debby van Meel

Een voorlopige koopovereenkomst is een contract dat gesloten wordt voor de aankoop van een onroerende zaak, zoals een stuk grond of een woning. Het contract wordt getekend voorafgaand aan de overdracht bij de notaris. Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft de koper drie dagen wettelijke bedenktijd om de koopovereenkomst te kunnen ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Daarnaast kunnen in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden worden opgenomen. De koopovereenkomst kan na de drie dagen wettelijke bedenktijd ontbonden worden door binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen aan de ontbindende voorwaarden. Het is in beginsel alleen mogelijk om onder de koopovereenkomst uit te komen door gebruik te maken van de drie dagen wettelijke bedenktijd of door een beroep te doen op de ontbindende voorwaarden binnen de daarvoor gestelde termijn. Daarnaast kan een koopovereenkomst ook ontbonden worden indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming.

Ontbinding: boeteclausule
Een koopovereenkomst kan wettelijk beƫindigd worden als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij. De verkoper schiet bijvoorbeeld tekort als zij de verkochte onroerende zaak niet opleveren. De koper schiet tekort wanneer zij de onroerende zaak niet kopen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de akte niet wordt gepasseerd of de koopsom niet wordt betaald. Als een van de partijen tekortschiet, kan de andere partij een redelijke termijn stellen om de overeenkomst alsnog na te komen. Komt de wederpartij de overeenkomst alsnog niet na, dan is diegene in verzuim en is er mogelijk een boete verschuldigd.

Ontbindende voorwaarden
Partijen kunnen overeenkomen dat er ontbindende voorwaarden worden opgenomen in de koopovereenkomst. Wanneer een gebeurtenis, zoals opgenomen in de ontbindende voorwaarden, zich voordoet, vervalt de verplichting tot koop. Ontbindende voorwaarden zijn bijvoorbeeld: voorbehoud van financiering, voorbehoud van een bouwkundige keuring of voorbehoud van het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Termijn
Door het zetten van een handtekening onder de (voorlopige) koopovereenkomst, is de koop zo goed als definitief. Nadat de drie dagen wettelijke bedenktijd voorbij zijn, moet er echt een goede reden zijn om de koop te ontbinden. De situaties genoemd in dit artikel zijn daar een voorbeeld van. De koper doet een beroep op de ontbindende voorwaarde bij de verkoper of diens makelaar. De termijn voor het doen van een beroep op de ontbindende voorwaarden is vastgelegd in de overeenkomst.

Indien u meer informatie wenst te krijgen over het ontbinden van een voorlopige koopovereenkomst, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners