Ontslag op staande voet – door Lynn van Lierop

Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Deze opzegging vindt plaats zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Ook wordt geen opzeggingstermijn in acht genomen. Maar wat is nu een dringende reden? En wat zijn de gevolgen van een ontslag op staande voet?

Dringende reden
Een ontslag op staande voet kan door de werkgever enkel op een geldige wijze gedaan worden indien sprake is van een dringende reden voor ontslag.
Bij een dringende reden moet u denken aan gedragingen aan de zijde van de werknemer die ertoe leiden dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortbestaan. Een dringende reden kan bijvoorbeeld zijn diefstal, verduistering, mishandeling of belediging.

Bij de vraag of sprake is van een dringende reden dient de werkgever rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Zo wegen de leeftijd van de werknemer, de duur van het dienstverband en de manier waarop de werknemer tot dan toe gefunctioneerd heeft in het bedrijf mee.

Onverwijld
Om tot een geldig ontslag op staande voet te komen dient de werkgever de reden voor ontslag zo snel mogelijk mede te delen aan de werknemer. De werkgever dient dus snel te handelen wanneer hij kennis heeft genomen van de gedragingen van de werknemer. Het is de werkgever dus niet toegestaan om enkele dagen te wachten alvorens over te gaan tot het ontslaan van de werknemer. Wel mag de werkgever nader onderzoek laten verrichten indien hij niet zeker is van het wangedrag van de werknemer.

Gevolgen
De gevolgen van een ontslag op staande voet kunnen zeer ernstig zijn. De werknemer verliest niet alleen per direct zijn baan, ook het recht op een WW-uitkering gaat verloren. De werknemer kan alleen aanspraak maken op het loon en de vakantierechten die aan hem verschuldigd zijn tot aan de opzegging van zijn contract.
Deze ingrijpende gevolgen van een ontslag op staande voet geeft aanleiding tot veel rechtszaken. De werknemer dient binnen twee maanden de kantonrechter te verzoeken om de opzegging te vernietigen. Dit is een fatale termijn, na deze twee maanden is het ontslag niet meer aan te vechten.

Online advies
Indien u geconfronteerd wordt met een ontslag op staande voet is het verstandig om juridisch advies in te winnen.
Momenteel is de Rechtswinkel gesloten in verband met COVID-19. Ter vervanging van de spreekuren bieden wij u gedurende deze periode de mogelijkheid om uw juridische vragen per mail aan ons te sturen. Meer informatie over deze tijdelijke online service vindt u in het informatiedocument.
Nieuws over het eerstvolgende fysieke spreekuur zal te vinden zijn op onze website.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners