Roddelen op de werkvloer: is dit een reden voor ontslag? | door Julia Leeters

Op de werkvloer komt het vaak voor dat collega’s onderling niet goed met elkaar overweg kunnen. Wanneer de spanningen een hoogtepunt bereiken, kan een impulsieve negatieve opmerking over de ander snel gemaakt worden. Dergelijke uitlatingen kunnen als onaangenaam worden ervaren door andere werknemers, die deze kwestie mogelijk rapporteren aan de werkgever. Vervolgens is het mogelijk dat de werkgever zich afvraagt of deze situatie genoeg reden vormt om over te gaan tot het beëindigen van het dienstverband.

De eisen voor ontbinding
Zodra een werkgever het dienstverband wil beëindigen, moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Allereerst moet er sprake zijn van een redelijke grond. Onder een redelijke grond verstaan we een reden die de beëindiging rechtvaardigt. Dit wordt in de volgende alinea nader uitgewerkt. Daarnaast moet herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet te realiseren zijn. Herplaatsing is nooit te realiseren als de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld of heeft nagelaten te handelen. Voorbeelden hiervan zijn diefstal of werkweigering. De situatie moet zo ernstig zijn dat niet van de werkgever verlangd kan worden dat de werknemer in dienst wordt gehouden.

Redelijke grond
Een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan vervolgens op diverse gronden worden gebaseerd. In dit stuk behandelen we alleen de gronden die relevant zijn voor deze situatie. Allereerst kijken we naar de d-grond. Deze grond verwijst naar het disfunctioneren van de werknemer. Hiervoor is het noodzakelijk dat de werknemer tijdig op de hoogte is gesteld en de kans heeft gehad zijn of haar functioneren te verbeteren. De tweede grond is de verstoorde arbeidsverhouding, ook wel de g-grond genoemd. Hierbij is vereist dat het voor de werkgever redelijkerwijs niet mogelijk is om de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Tot slot de i-grond, waarbij een combinatie van verschillende gronden ervoor zorgt dat het voor de werkgever redelijkerwijs niet mogelijk is om de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Beoordeling en conclusie
De rechter dient te beoordelen of de verstoorde arbeidsrelatie onherstelbaar is. De verzoeker dient zijn of haar beweringen te onderbouwen met overtuigend bewijs, met name gericht op een aangetoond negatief of onwenselijk communicatiepatroon. Hoewel een opmerking als persoonlijke aanval kan worden opgevat, is voldoende onderbouwing essentieel. Indien deze onderbouwing ontbreekt, resulteert dit in de afwijzing van het verzoek tot beëindiging van het dienstverband. Het uiten van negatieve opmerkingen over een collega op de werkvloer, oftewel roddelen, wordt dus niet automatisch beschouwd als grond voor ontslag.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking redenen voor ontslag, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners