Schadevergoeding bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming | door Tolgahan Degirmenci

Wanneer twee partijen een overeenkomst met elkaar aangaan, wordt er van elkaar verwacht dat ze zich zullen houden aan de afspraken uit de overeenkomst. Helaas komt het soms voor dat een van de partijen zich niet houdt aan deze afspraken. In dergelijke gevallen kan het zo zijn dat de benadeelde partij het recht heeft om schadevergoeding te eisen van de partij die de afspraken niet nakomt. In dit artikel wordt een begrijpelijk overzicht geboden van de voorwaarden voor het vorderen van schadevergoeding.

Rechtsgeldige overeenkomst
Een rechtsgeldige overeenkomst is een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarin afspraken zijn vastgelegd. Een overeenkomst is rechtsgeldig als er sprake is van aanbod en aanvaarding tussen twee of meerdere partijen. Het is van belang dat de ene partij een aanbod doet en de andere partij het aanbod aanvaardt. Daarnaast moeten beide partijen het eens zijn over de voorwaarden die opgenomen staan in de overeenkomst. Van beide partijen mag, na het sluiten van de overeenkomst, verwacht worden dat zij zich houden aan de overeenkomst en dat ieder aan zijn plichten die uit de overeenkomst voortvloeien, voldoet. Het kan soms voorkomen dat een van de partijen de gemaakte afspraken uit de overeenkomst niet nakomt. In dat geval kan je spreken van een niet-nakoming.

Ingebrekestelling
Wanneer er sprake is van niet-nakoming, kan je de wederpartij die niet is nagekomen de mogelijkheid aanbieden voor het herstellen van de niet-nakoming. Dit kunnen partijen onderling doen. Doorgaans is de tweede stap om een ingebrekestelling te sturen, als partijen onderling niet tot een oplossing komen. Een ingebrekestelling wordt gebruikt als laatste middel als partijen er onderling niet uitkomen. Hierin zet je over welke afspraken het gaat en dat er op tot heden nog niet is nagekomen. Vervolgens wordt hierin een redelijke termijn geboden aan de tegenpartij om toch na te komen. Wat een redelijke termijn is, ligt aan de afspraak die nagekomen moet worden. Bovendien wordt er ook aangegeven wat de gevolgen zijn als de overeenkomst nog steeds niet wordt nagekomen.

Verzuim
Een van die gevolgen kan zijn het eisen van schadevergoeding. Om schadevergoeding te kunnen eisen, moet de wederpartij in verzuim zijn. Verzuim treedt pas in als de schuldenaar eerst schriftelijk door de schuldeiser is aangemaand en hem een redelijke termijn voor nakoming is gegeven. Ook daar is een ingebrekestelling dus voor van belang; de ingebrekestelling fungeert als deze ‘schriftelijke aanmaning’, waarmee een schuldenaar in verzuim kan worden gesteld. Als de schuldenaar ondanks de ingebrekestelling zijn of haar verplichtingen niet nakomt, is er sprake van verzuim.

Geen ingebrekestelling, maar verzuim van rechtswege
In uitzonderlijke gevallen is het niet verplicht om een ingebrekestelling te versturen om de schuldenaar in verzuim te stellen. We spreken dan van verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling hoeft bijvoorbeeld niet verstuurd te worden op het moment dat de schuldenaar aangeeft dat hij of zij zich niet (alsnog) kan houden aan de afspraken uit de overeenkomst.

Proces voor een eis tot schadevergoeding
Wanneer de ingebrekestelling is verstuurd en de schuldenaar in verzuim is, maar de overeenkomst nog steeds niet is nagekomen, kunt u overgaan tot het vorderen van schadevergoeding. U moet dan aan enkele voorwaarden voldoen. Ten eerste is het belangrijk dat u daadwerkelijk schade heeft geleden. Ten tweede moet er sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming. Dat betekent dat er een overeenkomst moet zijn, waarin een van de partijen zich niet aan de afspraken heeft gehouden of überhaupt de overeenkomst niet is nagekomen. Doorgaans is dit al geconstateerd op het moment dat er een ingebrekestelling is gestuurd. Vervolgens moet er ook worden gekeken of het niet nakomen van de overeenkomst wel aan de wederpartij kan worden toegerekend. Dit is het geval als het de schuld van de wederpartij is dat er niet of niet volledig is nagekomen. Als dit zo is, spreken we van een toerekenbare tekortkoming.

Als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, is het belangrijk dat er ook sprake is van een opeisbare vordering. Een vordering wordt opeisbaar zodra de termijn die is gesteld voor nakoming, is verstreken. Dit houdt in de praktijk vaak in dat zodra de termijn die in de ingebrekestelling is gegeven om alsnog aan de overeenkomst te voldoen, is verstreken, de vordering opeisbaar is.  Als u aan deze eisen voldoet, is het mogelijk om schadevergoeding te eisen bij uw wederpartij.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot een niet nagekomen overeenkomst, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners