(Voorlopige) ondertoezichtstelling – door Jenna Kuipers

Wanneer een kind door problemen binnen het gezin in de ontwikkeling wordt bedreigd, kan het kind onder toezicht worden gesteld. Er wordt in dat geval een gezinsvoogd aangewezen die komt helpen om ervoor te zorgen dat het kind niet langer in de ontwikkeling wordt bedreigd.

Wat is een (voorlopige) ondertoezichtstelling?

Een voorlopige ondertoezichtstelling (hierna: VOTS) is een spoedmaatregel. Dit betekent dat een VOTS door de rechter wordt toegewezen, indien sprake is van een acuut en ernstig gevaar voor het kind. Daarnaast moet het vermoeden bestaan dat de ouders niet binnen een aanvaardbare termijn hun verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de ontwikkeling van het kind.

De ‘reguliere’ ondertoezichtstelling (hierna: OTS) is géén spoedmaatregel. Voor de OTS zal de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: RvdK) eerst een verzoek in moeten dienen bij de rechtbank, alvorens een kind onder toezicht wordt gesteld. De RvdK moet ter terechtzitting kunnen beargumenteren dat het kind in kwestie in de ontwikkeling wordt bedreigd.

Indien de rechter het ‘reguliere’ verzoek of de spoedaanvraag van de RvdK toewijst, wordt een gecertificeerde instelling aangewezen die de ondertoezichtstelling ten uitvoer zal leggen. Dit houdt in dat er van deze instelling een gezinsvoogd een aantal keer per week/maand, afhankelijk van de ernst van de situatie, komt meekijken. Op basis daarvan maakt deze voogd een gezinsplan, waarmee aan de slag wordt gegaan tijdens de ondertoezichtstelling. Tijdens een (V)OTS, behoudt u het gezag over uw kind, maar bent u verplicht om mee te werken aan hetgeen de gezinsvoogd of gecertificeerde instelling voorstelt.

Totstandkoming van de (voorlopige) ondertoezichtstelling

Voordat een kind onder toezicht wordt gesteld, is er vaak al hulp geweest vanuit de gemeente of bijvoorbeeld naar aanleiding van een melding bij Veilig Thuis. Dit is in veel gevallen op vrijwillige basis. Wanneer de vrijwillige basis geen effect heeft gehad of u deze hulp niet wil accepteren, wordt veelal de noodzaak voor gedwongen hulpverlening gezien. In dat geval zal de RvdK een verzoek indienen bij de rechter of via de kindertelefoon de spoedmaatregel voorlopige ondertoezichtstelling verzoeken. Bij een regulier verzoek wordt u, als belanghebbende eerst ter terechtzitting gehoord, alvorens het verzoek wordt toe- of afgewezen. In geval van de spoedmaatregel zal er na de toewijzing een zitting worden gepland waar u (en uw kind wanneer het twaalf jaar of ouder is) wordt gehoord. Daarnaast besluit de rechter of de VOTS over moet gaan in een OTS.

Duur van de ondertoezichtstelling

De VOTS kan worden toegewezen door de rechter voor de duur van maximaal drie maanden. De OTS kan maximaal voor de duur van twaalf maanden worden toegewezen. Overigens kan de OTS steeds opnieuw worden verlengd tot het kind de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Heeft u verdere vragen over de ondertoezichtstelling? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Hoe u een afspraak kunt maken leest u hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners