Werkweigering, mogelijk zonder consequenties? | door Nina Shalmashi

Conflicten op de werkvloer komen regelmatig voor. Het kan voorkomen dat een werknemer na een conflict met de werkgever besluit om het werk neer te leggen. Dit zou in sommige gevallen kunnen worden aangemerkt als werkweigering. Indien dit het geval is, kan dit consequenties met zich meebrengen voor het verdere verloop van het arbeidsverband. Vandaar dat het voor werknemers van belang is om te weten in welke gevallen het stilleggen van het werk geoorloofd is en in welke gevallen niet.

Werkweigering
Er kan van werkweigering worden gesproken indien een werknemer een redelijke opdracht van de werkgever weigert uit te voeren. Zowel het weigeren van gebruikelijke werkzaamheden als het weigeren van het werken op een andere locatie valt hieronder.

Het is wel de bedoeling dat de werkzaamheden redelijk zijn ten opzichte van de functie van de werknemer. Een opdracht is redelijk indien het een taak betreft die binnen de normale werkzaamheden ligt. Een redelijke opdracht is een opdracht die, in het kader van goed werknemerschap, als passend bij de arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd. De redelijkheid van een opdracht hangt dus volledig af van de functie van de werknemer. Zo is het schoonmaken van de gang een normale opdracht voor een schoonmaker, maar niet voor de boekhouder die voor hetzelfde bedrijf werkt. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de reden waarom er een bezwaar is tegen de opdracht en waarom de werkgever de opdracht als noodzakelijk beschouwt.

Bij aanhoudende werkweigering kan de werkgever besluiten om maatregelen te nemen, zoals het uitreiken van een officiƫle schriftelijke waarschuwing, het stopzetten van loonbetaling of zelfs ontslag op staande voet.

Gerechtvaardigd belang
Een werknemer heeft het recht om zijn werk neer te leggen, indien hij daar een gerechtvaardigd belang voor heeft. Dit is met name aan de orde wanneer zijn gezondheid of veiligheid in het geding is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet of de Arbeidstijdenwet. Daarnaast kunnen ook persoonlijke omstandigheden een geldige reden vormen voor de werknemer. Het is echter belangrijk dat de werknemer tijdig aangeeft waarom hij zich beroept op deze reden en dat hij om deze reden weigert zijn taken uit te voeren. Medische klachten moeten voldoende ernstig zijn om als rechtvaardiging voor het weigeren van het werk te dienen, dit kan worden bepaald door een Arboarts.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot werkweigering, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners